POLITIKA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI


„BONTEX“ Maglaj d.o.o. će se u potpunosti pridržavati zahtjeva Međunarodnog standarda
  SA8000:2014, nacionalnih i lokalnih zakona i propisa  u dijelu koji se odnose na:

•    zabranu  dječijeg rada (osoba mlađih od petnaest godina)  i izdvajanje sredstava za stipendiranje djece,
•    spriječavanje bilo kakvih oblika prisilnog  rada u organizaciji,
•    vođenje brige o zdravlju i sigurnosti zaposlenih koji rade za organizaciju,
•    zaštitu  prava radnika na osnivanje i pristupanje strukovnim sindikatima i kolektivno  pregovaranje o uslovima rada, bez straha od bilo kakvih negativnih posljedica po radnike,
•    spriječavanje diskriminacije na radu, ili u vezi sa radom, po bilo kome osnovu,
•    vođenje disciplinskih postupaka prema unaprijed definisanim pravilima,
•    poštivanje  četeredestosatnog sedmičnog radnog vremena, za sve zaposlene,
•    obračun i isplatu plata u skladu sa važećim propisima, i u iznosu koji omogućava pristojan životni standard.

Kontakt certifikacijskog tijela:

BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.
Ciottina 17a
51000 RIJEKA
OIB: 82798532151
 
E-mail: office.croatia@bureauveritas.com

SAI NYC Headquarters
9 East 37th Street; 10th Floor
New York, NY 10016
United States of America
Email: info@sa-intl.org