Uslovi tržišta na kome poslujemo, kao i zahtjevi standarda Međunarodnog standarda SA8000:2014 koje ćemo slijediti, u narednom periodu, nametnuli su potrebu definisanja politike društvene odgovornosti naše organizaciji. U skladu s tim, proglašavam i činim obaveznim, za sve zaposlene, na slijedeći način definisanu:


POLITIKU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI


„BONTEX“ Maglaj d.o.o. će se u potpunosti pridržavati zahtjeva Međunarodnog standarda

SA8000:2014, nacionalnih i lokalnih zakona i propisa u dijelu koji se odnose na:

* zabranu dječijeg rada (osoba mlađih od petnaest godina) i izdvajanje sredstava za stipendiranje djece,

* spriječavanje bilo kakvih oblika prisilnog rada u organizaciji,

* vođenje brige o zdravlju i sigurnosti zaposlenih koji rade za organizaciju,

* zaštitu prava radnika na osnivanje i pristupanje strukovnim sindikatima i kolektivno pregovaranje o uslovima rada, bez straha od bilo kakvih negativnih posljedica po radnike,

* spriječavanje diskriminacije na radu, ili u vezi sa radom, po bilo kome osnovu,

* vođenje disciplinskih postupaka prema unaprijed definisanim pravilima,

* poštivanje četeredestosatnog sedmičnog radnog vremena, za sve zaposlene,

* obračun i isplatu plata u skladu sa važećim propisima, i u iznosu koji omogućava pristojan životni standard.


Najviše poslovodstvo organizacije će, najmanje jedanput godišnje:

* vršiti preispitivanje prikladnosti usvojene Politike društvene odgovornosti,

* osigurati da svi zaposleni budu, na prikladan način, upoznati sa usvojenom Politikom društvene odgovornosti,

* održavati aktivnu komunikaciju, putem periodičnih sastanaka, oglasne table ili intraneta sa zaposlenim u vezi njihovih prava iz oblasti društvene odgovornosti.

Novo zaposleni radnici će, prije raspoređivanja na konkretne poslove, biti obučeni o zahtjevima Međunarodnog standarda SA8000:2014, i njihovim pravima u vezi sa istim, na način da se vrijeme i postupak obučavanja mogu i naknadno provjeriti,

Menadžment organizacije će vlastitim primjerom podsticati zaposlene da se pridržavaju i kontinuirano poboljšavaju uspostavljeni sistema društvene odgovornosti u „BONTEX“ d.o.o Maglaj.


Maglaj 10.02.2015. godine

Direktorica

Admira Bašić